Zaloguj się Załóż konto

Tłumacz na swoim - jak założyć biuro tłumaczeń

Artykuł

Tłumaczenia niezbędne są obecnie w każdej sferze życia, w każdej branży. Najczęściej związane są z pozyskiwaniem nowych kontraktów zagranicznych przez firmy, poszukiwaniem pracy w innym kraju, sprawami urzędowymi itd. Oczywiście niektóre dokumenty mogą być przełożone na wskazany język jako tłumaczenie zwykłe, jednak większość wymaga tłumaczenia uwierzytelnionego.

Wraz z rosnącym popytem na usługi tego typu warto rozważyć założenie biura tłumaczeń w ramach działalności gospodarczej. Umiejętności, terminowość, dodatkowe uprawnienia i odpowiednia strategia marketingowa mogą sprawić, że taki biznes okaże się opłacalny.

Od czego zacząć założenie biura tłumaczeń?

Sama znajomość języka obcego niestety nie daje szans powodzenia. Najbardziej pożądane są obecnie tłumaczenia uwierzytelnione. Uprawnienia uregulowane są w ustawie z dnia 25 listopada 2004 roku o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, która nie tylko reguluje warunki uzyskania tytułu, ale i utraty prawa wykonywania zawodu, zasady wykonywania zawodu i zakres odpowiedzialności. Według obowiązujących przepisów tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • zna język polski;
 • ukończyła studia wyższe;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Kandydat może uzupełnić wymagania formalne po zdaniu egzaminu

Zdobycie uprawnień jest o tyle ważne, że obecnie dużą wagę przykłada się zwłaszcza w firmach, do rzetelnego przekładu, wiarygodnego. Tłumaczenia uwierzytelnione poza tym konieczne są w przypadku dokumentów potwierdzających tożsamość, przy znacznej wartości umów, zaświadczeń, dokumentów niezbędnych do sądów, szkół, urzędów celnych, czy świadczące o sprzedaży międzynarodowej. Zakres działań tłumacza przysięgłego jest, jak widać znaczny. Warto zaznaczyć, że tłumacz przysięgły ma prawo do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na polski i z polskiego na obcy. Nawet jeśli dokument w obcym języku i wymaga przetłumaczenia na inny, niż polski język kolejność tłumaczeń musi zostać zachowana. Tłumacz przysięgły może dokonywać takich tłumaczeń pisemnie, ustnie. Tłumacz odpowiada za rzetelność sporządzanych poświadczeń, a jego obowiązkiem, w myśl powoływanej wyżej ustawy, jest staranność i bezstronność, dochowanie tajemnicy zawodowej i stałe doskonalenie umiejętności.

Jak założyć działalność gospodarczą krok po kroku?

Działalność związana z tłumaczeniami może być prowadzona w dowolnej formie. Będzie to albo jednoosobowa działalność gospodarcza, albo spółka. Przy działalności jednoosobowej i spółce cywilnej należy dokonać zgłoszenia w CEIDG, w przypadku innych spółek (jawnej, komandytowej, z o.o., czy akcyjnej, lub komandytowo-akcyjnej) w KRS. Tłumacz przysięgły prawo do wykonywania zawodu uzyska w chwili złożenia ślubowania i wpisania na listę tłumaczy przysięgłych. Z tą chwilą podlega on nadzorowi Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po dokonaniu zgłoszenia należy odpowiednio – zarejestrować się w ZUS i wybrać formę opodatkowania w US.

ZUS

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej powinna zgłosić się do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W celu objęcia ubezpieczeniami wypełnia się formularz ZUS ZUA. Termin dokonania zgłoszenia to 7 dni od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na formularzu znajdują się dane identyfikacyjne i ewidencyjne przedsiębiorcy, data rozpoczęcia działalności i ubezpieczenia, jakim podlegać będzie płatnik składek (obowiązkowe emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne dobrowolne chorobowe). Dla osób, które rozpoczynają działalność po raz pierwszy lub przerwa od ostatniej działalności jest dłuższa niż 60 miesięcy, przysługuje prawo skorzystania z preferencyjnych składek – zdecydowanie niższych niż obowiązujące pozostałych. Obecnie wynoszą one:

 • 108,34 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru)
 • 44,40 zł na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru)
 • 13,60 zł na ubezpieczenie dobrowolne chorobowe (2,45% podstawy wymiaru)
 • 9,99 zł na ubezpieczenie wypadkowe, przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób (1,8% podstawy wymiaru)
 • 288,95 zł na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru)

W sumie więc składki ZUS (tzw. ZUS preferencyjny obowiązujący przez okres pierwszych 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej) wyniosą 465,28 zł.

Przy standardowych składkach ZUS łączna kwota do zapłaty miesięcznie (w 2016 roku) wyniesie 1121,52 zł (dochodzi tu także składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru).

Tłumacz jako przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać wszelkie zmiany w ZUS, składać comiesięczne deklaracje rozliczeniowe i opłacać składki na wskazane konta bankowe.

Podatki

Trudno określić najlepszą metodę opodatkowania tłumacza. Pewne jest, że jeśli działalność tłumacza prowadzona będzie w ramach spółek prawnych lub spółki komandytowo akcyjnej, to przedsiębiorstwo z mocy prawa staje się podatnikiem CIT. Jeśli wybrano inną formę prowadzenia działalności, tłumacz ma prawo wyboru między podatkiem na zasadach ogólnych lub podatku liniowego. Osoby świadczące usługi tylko na rzecz osób prywatnych (bez obsługi tłumaczeń dla innych firm) mogą też rozliczać się na ryczałcie. Najczęściej jednak opłacalne okazują się rozliczenia na zasadach ogólnych (jedyny wymóg, to nie przekroczenie rocznego dochodu określonego w skali). Taka metoda, ze stałą stawką podatkową, pozwala na wykorzystanie wielu ulg i sposobów rozliczeń (np. z małżonkiem), którego w podatku liniowym nie ma.

Co w takim razie z VAT?

Wraz z rozpoczęciem działalności tłumacza należy określić, czy podatnik będzie płatnikiem VAT, czy tez skorzysta ze zwolnienia podmiotowego. Tu pod uwagę warto wziąć zakres usług, odbiorców usług, planowane inwestycje związane, np. z zakupami, dającymi możliwość odliczeń VAT itd. Firmy poszukujące tłumacza zwykle odpisują cenę tłumaczenia, więc współpracując z takimi podmiotami, warto to brać pod uwagę. Należy pamiętać, że fakt chęci dokonywania sprzedaży usług objętych opodatkowaniem VA należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie takiej sprzedaży we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R.

Po urzędach czas na...

Dla ułatwienia rozliczeń warto posiadać rachunek bankowy. Wśród wielu ofert warto wybrać taki produkt, który nie będzie generował kosztów, a usprawni prace i rozliczenia. Konto nie musi być firmowe.

Niewątpliwie przydaje się biuro. Może być wydzielone w mieszkaniu tłumacza. Tu nie ma przepisów określających warunki pracy tłumacza. Na dobra sprawę tłumaczenie można zrealizować w dowolnym miejscu, gdzie tylko jest dostęp do komputera i Internetu.

Jak w każdym biznesie, tak i przy tłumaczeniach bardzo istotny jest marketing. Właściwa promocja firmy, pozyskiwanie klientów, prezentowanie zakresu usług najskuteczniej działają w Internecie. Odpowiednia strona, reklama, docieranie do większych grup odbiorców przekłada się na nowe zlecenia i zarobek.

Ile kosztuje tłumaczenie? Oczywiście stawki tłumaczeń są różne, w zależności od rodzaju tłumaczenia. Odgórnie określone są stawki dla tłumaczy przysięgłych, którzy współpracują z organami administracji państwowej, sądami, policją, czy prokuraturą (rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 25 stycznia 2005 r.) i te kwoty nie podlegają negocjacji. Wykonanie tłumaczeń dla innych podmiotów, wielu firm czy osób prywatnych kosztuje zdecydowanie więcej i tu tłumacz sam ustala cennik.

Czy działalność tłumacza się opłaca?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie. Jak w każdym biznesie liczycie nie tylko uprawnienie do wykonywania zawodu (większe szanse zarobku mają tłumacze przysięgli), ale i jakość prowadzonego biznesu, reklama i liczba klientów. Im więcej tłumaczeń, tym większe zarobki. Biorąc pod uwagę stale rosnący popyt na takie usługi, można zaryzykować stwierdzenie, że jednak taki biznes się opłaca. Oczywiście, jeśli prowadzony jest ze starannością, rozwagą i pomysłem.

***
Nie masz jeszcze konta w naszym serwisie?
Załóż je za darmo i dodaj swoją ofertę tłumaczeń.

Justyna Zienkiewicz
Autor:
Dodaj swój komentarz